پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۸ آذر ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۱ آذر ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۳ آبان ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۲۶ مهر ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۱۲ مهر ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، بخش کودکان باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۵ مهر ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه شهيد ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۳ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷
پرماکالچر برای کودکان

پرماکالچر برای کودکان

زمان
پنجشنبه ۲۲ شهريور ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۳
مکان
تهران، انتهای بزرگراه ستاری شمال، ميدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات، بلوار فردوسی، بعد از مقبره شهدای گمنام، جنب گلخانه دانشکده کشاورزی، باغچه پرماکالچر
مخاطبان
کودکان ۴ تا ۹ سال
فعالیت ها
بازی و تعامل آزاد با عناصر طبيعی از قبيل خاک، گياه، آب، حيوان و ...، تعامل با ديگر کودکان، کار با چوب، رنگ آميزی، آشنایی با حيات وحش، کاشت گياه، کاوش سرخوشانه در طبيعت
خدمات
بيمه، چاشت ميان وعده، تسهيلگر کودک
هزینه برنامه
۵۰۰۰۰۰ریال
اطلاعات بیشتر
۰۹۳۶۱۳۲۳۶۱۷

صفحه‌ها

اشتراک در پرماکالچر برای کودکان RSS