معرفی قسمت های باغ

 باغ پرماکالچر دانشکده علوم کشاورزی و صنايع غذايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران فضایی است که در آن کشاورزی همسو با طبيعت  را می توان ديد. در اين باغ که در ارتفاعات شمال غرب تهران واقع است، بازديد کننده با سازه هایی آشنا می شود که با کمترين ميزان آب می توان در آنها محصولات کشاورزی توليد کرد. برکه طبيعی باغ، محلی برای فعاليت موجوداتی همچون لاکپشت، ماهی ها، آسيابکها و قورباغه هاست. بخشی از اين باغ را گياهان دارویی به خود اختصاص داده که بازديد کننده با آنها آشنا می شود. تنوع زيستی و گونه گونی حيات اين باغ در فصول مختلف سال، دلچسب و ديدنی است.

باغ از دو بخش کودکان و بخش نوجوانان- بزرگسالان تشکيل شده است. بخش کودکان باغ، ميزبان کودکان است. کودکان در چنين فضايی فرصتی کسب می کنند تا به کاشت گياهان بپردازند. دوره "پرماکالچر برای کودکان" در اين بخش باغ برگزار می شود.بخش کودکان دارای کرت کاشت گياهان، برکه، کپر و تشتک های کاشت نهال است.

بخش نوجوانان- بزرگسالان باغ پرماکالچر از بخشهايی همچون کيهول گاردن، کشت تپه ای، کشت بر روی کاه، بخش گياهان شفابخش، هتل حشرات، کرت گياهان زراعی فراموش شده، کرتهای آبياری کوزه ای، برکه طبيعی، بخش توليد بيوکمپوست، کود زيستی ارگانيک و ورمی کمپوست، کپر و نيز برکه بازچرخانی آب تشکيل شده است.

The  Permaculture Garden of Science and Research Branch of the Islamic Azad University is a space in which permanent agriculture can be seen.‎ The visitor is familiar with the models that can be produced food and crops with the least amount of water.‎ A natural pond is a place for the activity of creatures such as turtles, fish, grubs, and frogs.‎ Part of the garden is dedicated to medicinal plants that the visitor is familiar with.‎ Biodiversity and diversity of life in this garden are hearty and beautiful.‎